Pedagogiken

Waldorfpedagogikens mål är att begeistra eleverna genom kunskap, insikt och initiativ. Det mångsidiga och ambitiösa pedagogiska upplägget vill skapa en livslång motivation till att ständigt vilja lära sig mer. All undervisning strävar efter att väcka engagemang, nyfikenhet och förundran inför vår omvärld. Ekologiskt tänkande är därför en självklarhet sedan snart ett sekel och genomströmmar allt från råvarorna i maten till valet av material i de arkitektritade lokalerna.

Läroplanen återspeglar barnens utveckling då ämnesinnehållet är fördelat med hänsyn till vad som verkligen upplevs som intressant i varje ålder.

De tre kunskapsfält som eleverna möter i en waldorfskola är teori, hantverk och konst. Dessa tre områden finns med under hela skolgången, bland annat utifrån en önskan om att eleverna senare, med insikt i olika alternativ, fritt skall kunna välja vidareutbildning och yrke.

Lärarna förmedlar kunskapsstoffet muntligt och i direkt kontakt med eleverna. Ofta ritar de stora bilder på griffeltavlorna som pryder alla klassrum. Arbetsformen är till en viss del periodundervisning, det vill säga att klassen under ett antal veckor varje morgon studerar samma ämne. Genom detta får eleverna sammanhängande tid att fördjupa sig och utveckla förmåga till koncentration och till att tränga in i lärostoffet.

När eleverna har mött ämnet genom berättelser i den teoretiska delen av undervisningen får de ”återberätta” genom att teckna, skriva, modellera, göra ett skådespel, handarbeta etcetera.

En konstnärlig och hantverksmässig bearbetning av ämnet vid sidan av en teoretisk omfattar många sidor hos eleven och gör att lärostoffet blir levande på ett personligt sätt och anpassat till varje elev. Därför är konst inte enbart ett ämne i waldorfskolan, utan ett förhållningssätt eller en metod som genomtränger alla ämnen.

Genom regelbundna uppvisningar övas eleven i att framföra något för andra, och att själv närvara vid andras framträdanden. På så sätt blir övande, misstag och förbättring en självklar del av klassgemenskapen runt eleven. Detta stimulerar inlärningen och utvecklar respekt och förståelse för egna och andras läroprocesser.

Det är inte bara elever och lärare som kan engagera sig i en Waldorfskola. Också föräldrar kan – om de så önskar – delta i olika evenemang och på så sätt närmare lära känna och utveckla sina barns skola.
Waldorfpedagogiken lever i ständig utveckling sedan 90 år tillbaka och är en väl beprövad pedagogik  i hela världen. Det finns idag cirka 1000 Waldorfskolor och 1600 Waldorfförskolor i ett 60-tal länder i alla världsdelar. I Sverige finns det omkring 35 skolor och över 80 förskolor.