Angående Skolinspektionens granskning av waldorfskolor i Sverige

Igår, den 19 oktober 2022, publicerade Skolinspektionen sin samlade rapport efter tillsyn av 35 av Sveriges 38 grundskolor med waldorfinriktning.

 Syftet med tillsynen var att bedöma om waldorfskolornas undervisning ger eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper och värden i en trygg miljö. Skolinspektionen har granskat skolornas arbete inom sex områden: undervisning utifrån läroplanen, garanterad undervisningstid, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, tidiga stödinsatser, samt trygghet och kränkande behandling.

Rapporten sammanfattar att merparten av skolorna har brister i flera områden. Det finns samtidigt ett antal skolor där Skolinspektionen inte finner brister.

Idunskolans huvudman och rektor har under gårdagen tagit del av rapporten och dess återgivning i media. HÄR finns hela rapporten att läsa. 

 

Under tiden kan den som vill ta del av Skolinspektionens beslut efter tillsynen som Idunskolan genomgick i november 2021 inom ramen för den tematiska tillsynen, vars sammanfattning publicerades igår.

Vi informerade Idunskolans föräldrar om beslutet när vi fick det i våras och som fann brister inom följande områden:

–      Undervisning enligt läroplanen (avser kunskap om och användning av digitala verktyg i åk 1-3)

–      Garanterad undervisningstid (avser antal undervisningstimmar i ämnet idrott och  hälsa)

Vi informerade samtidigt om att Skolinspektionen inte fann några brister inom områdena vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, tidiga stödinsatser, trygghet och kränkande behandling.

HÄR kan ni läsa beslutet i sin helhet.

  

HÄR kan ni även ta del av åtgärderna som Idunskolan vidtagit och kommunicerat till Skolinspektionen (som vi dock ännu inte har fått återkoppling av).

Vi bedömer att bristerna som Skolinspektionens mycket noggranna granskning av Idunskolan visar på inte är så alarmerande. Vi har ännu inte hunnit sätta oss in graden av allvaret i de brister som Skolinspektionens rapport efter den tematiska tillsynen sammanfattar som brister hos merparten av de granskade skolorna. Vi återkommer med ett utförligare utlåtande efter att ha fått möjlighet att analysera rapporten.

 

/ Idunskolans Rektor och Styrelse