Stadgar

 

Stadgar är beteckningen på de interna regler som gäller för en förening. Stadgarna har framför allt betydelse för det praktiska arbetet i föreningen och för att ge föreningen karaktär och motivera dess existens och verksamhet. En av huvudpunkterna i stadgarna är därför att utförligt och preciserat ange föreningens ändamål.

Idunskolans föräldraförenings ändamål ser du nedan, du kan också ladda ner föräldraförenings stadgar.

Stadgar för Idunskolans föräldraförening (pdf)

Föreningens ändamål

  • Föreningens främsta ändamål är att främja och stödja en aktiv och öppen kommunikation mellan föräldrar/vårdnadshavare, kollegiet, ledning och stiftelse på Idunskolan. Detta för att säkerställa att föräldrar/vårdnadshavare i föreningen är upplysta om, och verkar för Idunskolans uppsatta mål och visioner.
  • Föreningen skall verka för Waldorfpedagogikens särart och utveckling och kan tänkas samarbeta med andra föreningar när det finns gemensamma ansvars- och intresseområden. 
  • Föreningen har till uppgift att stödja hemmen, förskolan och skolan i deras strävan att ge barnen en trygg uppväxtmiljö och främja deras allsidiga utveckling.
  • Föreningen skall arbeta för att skapa en trygg och trivsam skolmiljö med en positiv och inspirerande atmosfär. Arbetet skall präglas av öppen kommunikation, samarbete och samverkan med kollegiet, ledning och stiftelse på Idunskolan. 
  • Föreningen bedriver sin verksamhet självständigt. 
  • Föreningen skall anordna möten och sammankomster.
  • Föreningen skall vara ideell.