Förskoleklass hösten 2018

Våra 6-åringar har hittills haft sin verksamhet inom ramen för förskolan i det vi kallat ”6-års”. Vi är en av de få waldorfskolor i Sverige som har behållit sexåringarna på förskolan.

Regeringen har nu i en ny lagrådsremiss föreslagit att förskoleklassen blir en obligatorisk skolform. Denna lagändring förväntas träda i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas från och med hösten 2018.

Vi på Idunskolan har därför tagit beslutet att starta vår första förskoleklass till hösten 2018. Vi vill dock fortsätta att värna om 6-åringarnas rätt till lek, vila och umgänge med de yngre barnen, som motsvarar vad vi idag erbjuder inom vår 6-årsverksamhet, och har därför valt att förlägga förskoleklassens verksamhet inom förskolans lokaler. Enligt lag skall man erbjuda förskoleverksamhet några timmar per dag och 6-åringarna kan då efter avslutad verksamhet fortsätta att vara på förskolegården. Vi kommer under våren att bjuda in till mer detaljerad information om förskoleklassens utformning och innehåll. 

Kön till 6-års kommer att byta namn till ’kö till förskoleklass’ och alla de barn som idag står i kö till att börja 6-års kommer istället stå i kön till förskoleklass, med bibehållet ködatum. Intagning till vår förskoleklass kommer ingå i skolvalet. 

För tydliggörande skull vill vi uppmärksamma er på att vi kommer att ta in en full klass till förskoleklassen. Alla de barn som står i kö till klass 1 kommer därför att få startdatumet framflyttat ett år och gälla förskoleklass istället, med bibehållet ködatum. 

Barn som redan går på vår förskola behöver inte göra någon ansökan och kommer att ha förtur till vår förskoleklass. 

För mer information kring regeringens lagrådsremiss se följande länk: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/08/skolplikt-fran-sex-ars-alder/