6-årsverksamhet


När barnen är sex år kan föräldrarna välja omsorgsform såsom förskola, 6-årsverksamhet eller förskoleklass. Hos oss är sexårsverksamheten integrerad med förskolan, vilket i praktiken innebär att 6-åringarna fortsätter i sina grupper tills de börjar i klass 1. Inom waldorfpedagogiken utgår man ifrån att det är i leken som barnet övar sin vilja och erfarenheter blir till kunskap. Under sex-sjuårsåldern genomgår leken en grundläggande förändring från att ursprungligen vara fantasilek till att bli en föreställnings- och konstruktionslek.

Om 6-åringarna vistas i en trygg och bekant miljö och får ”leka av sig”, får de, när de senare börjar i skolan, de bästa grundförutsättningarna för ett aktivt deltagande i läroprocessen.  Vi tar tillvara på 6-åringarnas mognad genom att ge dem en särställning bland barnen: de är ju faktiskt de äldsta i sina grupper och åtnjuter vissa förmåner! I den dagliga fria leken får de agera som ”regissörer” och skapa struktur åt de mindre kamraternas fantasiflöde. Två gånger i veckan samlas alla 6-åringarna från alla grupper hos en av pedagogerna och ägnar sig åt att lära sig spela flöjt, slöjda, återberätta sagor, så i grönsakslandet mm. Under lekfulla former främjar vi finmotorisk utveckling, social mognad, självtillit, disciplin i övandet och förbereder således 6-åringarna inför skolstarten.

Under våren kallas både föräldrarna och barnen till s.k. intagningssamtal. Senare får barnen träffa sin blivande lärare och alla klasskamrater under en förkortad skoldag, vanligtvis på en lördag. Det brukar vara en spännande tillställning, som barnen kan tänka tillbaka på under sommaren, i väntan på en av de största händelserna i deras liv, uppropsdagen i skolan på hösten!