6-årsverksamhet / Förskoleklass

 

Våra 6-åringar har fram till hösten 2018 haft sin verksamhet inom ramen för förskolan i det vi kallat ”6-års”. Till hösten 2018 startade vi vår första förskoleklass. Vi fortsätter dock att värna om 6-åringarnas rätt till lek, vila och umgänge med de yngre barnen, som motsvarar vad vi idag erbjuder inom vår 6-årsverksamhet, och har därför valt att förlägga förskoleklassens verksamhet inom förskolans lokaler. 

Inom waldorfpedagogiken utgår man ifrån att det är i leken som barnet övar sin vilja och erfarenheter blir till kunskap. Under sex-sjuårsåldern genomgår leken en grundläggande förändring från att ursprungligen vara fantasilek till att bli en föreställnings- och konstruktionslek.

Om 6-åringarna vistas i en trygg och bekant miljö och får ”leka av sig”, får de, när de senare börjar i klass 1, de bästa grundförutsättningarna för ett aktivt deltagande i läroprocessen.  Vi tar tillvara på 6-åringarnas mognad genom att ge dem en särställning bland barnen de träffar på förskolegården: de är ju faktiskt de äldsta! I den dagliga fria leken får de agera som ”regissörer” och skapa struktur åt de mindre kamraternas fantasiflöde. Under lekfulla former inom förskoleklassens ramar främjar vi finmotorisk utveckling, social mognad, självtillit, disciplin i övandet och förbereder således 6-åringarna inför klass 1.